اعضاء هیات موسس سندیکا

1- موسسه توسعه و گسترش افتا
2- شرکت سبا پردازش
3- شرکت پیام پرداز
4- شرکت آدران رایانه
5- شرکت ارتباطات بارقه کیش
6- شرکت جلوه صنعت
7- شرکت الکترونیک اورامان
8- شرکت امن افزار گستر شریف
9- شرکت گسترش سامانه امن
10- مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
11- شرکت ره آورد سامانه امن
12- شرکت ایده نو
13- شرکت مهران رایانه
14- شرکت پژوهش های راهبردی امن رای