نحوه عضویت در سندیکا
مراحل عضویت در سندیکا به شرح ذیل می باشد:
1- درخواست مکتوب شرکت بانضمام تکمیل فرم عضویت و ارائه مدارک درخواست شده
2- بررسی در جلسه هیات مدیره
3- درصورت پذیرش واریز هزینه ورودی و هزینه سالیانه
4-ارائه گواهینامه عضویت در سندیکا از سوی دبیرخانه سندیکا به شرکت

شماره حساب سندیکا: 
بانک پارسیان به شماره حساب 5-91730-20-1013 به نام سندیکا افتا