کمیته ها
1- کمیته حل اختلاف

2- کمیته همکاری با صنعت

3- کمیته استانداردها

4- کمیته نمایشگاه ها و صادرات